سوابق تحصيلي دانش آموزان - وضعيت نمرات ارسالي از آموزش و پرورش
 • تذكرات مهم:
  1- در صورتي كه با يکي از روش‌هاي ذيل اطلاعات شما نشان داده نشد از روش‌هاي ديگر جستجو استفاده نمائيد.
  2- در صورتي كه از طريق هيچ يک از روش‌هاي جستجو نتوانستيد اطلاعات دانش آموزي خود را مشاهده نماييد ،در اسرع وقت به سايت آموزش و پرورش به آدرس dipcode.medu.ir مراجعه نماييد.
 • روش دوم : جستجو بر اساس کد دانش آموزي و مشخصات فردي
  اختياري :شماره (کد) دانش آموز
    *:نام خانوادگي
    *:نام 
  *:شماره شناسنامه 
    *كد امنيتي تصوير
  روش اول : جستجو بر اساس کد دانش آموز و سال تولد
  *:شماره (کد) دانش آموز
  *:سال تولد  
    *كد امنيتي تصوير

  روش سوم : جستجو بر اساس کد دانش آموزي و منطقه يا ناحيه ديپلم
   
  :شماره (کد) دانش آموز *
  :کد منطقه يا ناحيه اخذ مدرک ديپلم  *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد *

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved