کارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1398
توضيحات
 • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي ، شماره شناسنامه و سال تولد
  *  
  :شماره داوطلبي
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده ، شماره شناسنامه و سال تولد
  *  
  : شماره پرونده
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي

  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved